header image
 

O nás

 

Současná příspěvková organizace vznikla sloučením ZŠ a MŠ 1.1.2003, má 2 budovy, 17 zaměstnanců (12 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců). Zřizovatelem je Obec Bezděkov.

V areálu ZŠ č.p. 38 se nachází: ZŠ, ŠD, ŠJ – výdejna, pergola, venkovní hřiště, školní zahrada a pozemek.

V areálu MŠ č.p. 166 se nachází: MŠ, ŠJ  (kuchyně), zahrada s herními prvky, altánem a umělým svahem.

Základní škola

V současné době máme ve škole tři třídy – 1. a 3. ročník, 2. ročník, 4. a 5. ročník a dvě oddělení školní družiny. Považujeme se za školu rodinného typu, s malým kolektivem žáků, ve kterém můžeme praktikovat individuální přístup k žákům, věnovat se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i nadaným, máme o žácích přehled, s rodiči žáků komunikujeme prakticky denně.

Učebny jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi, moderními tabulemi, v kmenových učebnách jsou instalovány dataprojektory, interaktivní tabule nebo dotykový panel. Žáci mají k dispozici dostatečný počet počítačů a přístup k internetu. Nechybí ani herní prvky a odpočinkové koutky. Knižní fond žákovské knihovny je průběžně obměňován, žáci mají k dispozici moderní učebnice.

Škola má vice než dvousetletou tradici. O historii naší školy a postupných změnách, úpravách a rekonstrukci budovy se dočtete v záložce historie školy.

Poslední rekonstrukce proběhla v budově ZŠ proběhla v létě roku 2021 , a to rozsáhlá rekonstrukce přízemní a bývalého bytu. Ve spodním patře školy vznikla dvě nová oddělení družiny, moderní výdejna a jídelna ZŠ a  sociální zařízení včetně toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu. V chodbě je položena nová dlažba a celá je vymalována veselými barvami. V posledním desetiletí dostala budova také kvalitnější osvětlení, novou střechu, byla zateplena, do učeben byly instalovány rekuperační přístroje, v tělocvičně a na chodbách je nová omítka. V učebnách, družině i školní jídelně je nový nábytek

Pro relaxaci a činnosti v ŠD nebo venkovní výuku slouží pergola za budovou školy.

ŠD: na škole pracuje několik kroužků a ŠD, která má pestrou činnost a využívá hřiště u školy, počítačovou učebnu, nejbližší okolí obce.

Nadstandardní aktivity

Tradičními kroužky jsou: výtvarný, sportovní, rozvoj řeči pro  MŠ, hra na flétnu, AJ, NJ. Činnost kroužků využívá škola k výzdobě, prezentaci, přípravě na soutěže a veřejná vystoupení. Vedoucími jsou učitelé ZŠ i MŠ, rodiče i občané Bezděkova.

Soutěže: pokud je to možné, zapojujeme se do různých soutěží: přespolní běh, atletický trojboj, štafetový pohár, fotbal, plavání, zimní olympiáda, vybíjená, přehazovaná, výtvarná,  recitační soutěž,  matematická olympiáda, Pythagoriáda. Dosahujeme velmi pěkných výsledků  především v  umístění jednotlivců. S dopravou žáků na závody nám pomáhají rodiče.

Projekty: v r. 2011 jsme se zapojili do projektu EU- OP VK, zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, pro náš projekt Inovace napříč předměty jsme obdrželi dotaci, kterou jsme využili na dovybavení školy ICT, hlavně novými počítači a interaktivní tabulí, dále na tvorbu DUM( digitálních učebních materiálů pro výuku Aj, Čj, M, VL, Př, Prv), které byly závaznými výstupy tohoto projektu.

Od listopadu 2014 do září 2015 jsme realizovali projekt Kantor ideál z OP VK zaměřený na profesní rozvoj pedagogických pracovníků a nákup dotykových zařízení pro učitele.

Další osvědčené školní akce a projekty: tematické výlety a exkurze, Den Slabikáře, Vzpomínáme na OH, Den s keramikou, Výměna rolí, Myslivecký den, Vynášení Morany, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby, Masopust, Den lesa, Kraj pro bezpečný internet, dopravní výchova, Halloween, Po stopách CH. H. Spiesse, tematické besídky, Zdraví, příroda a my, Naše zahrádka, práce na školním pozemku, Stezka všestrannosti atd.

Klady: malý kolektiv žáků, ve kterém se může každý prosadit, pro žáky známé prostředí i učitelé, kvalifikovaný pedagogický sbor, výborná spolupráce s rodiči, podpora obce, ochota provozních zaměstnanců, velmi pěkné vybavení, moderní pomůcky. Bezproblémový přechod žáků na 2. st., opakovaně úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na G, velmi pěkné výsledky v celoplošném testování žáků 3. , 4. a 5.roč.

Škola, ŠD i ŠJ se nacházejí v jednom areálu. Žáci nemusí nikam přecházet.

Priorita: zúročit náročnou práci učitelek a ostatních zaměstnanců MŠ přechodem dětí do místní ZŠ, zpříjemnit jim školní docházku zajímavou činností i kamarádstvím, připravit žáky na bezproblémový přechod na 2. st. nebo víceleté gymnázium, užít si školní léta.

Mateřská škola

Běžný typ s celodenním provozem.

Obě třídy jsou vybaveny  funkčním nábytkem, herními koutky, dostatečným množstvím hraček a učebních pomůcek. Mají nové lino i koberce, odpovídající počet hygienických zařízení i potřebné provozní zázemí.

Součástí školy je rozsáhlá zahrada vybavená pískovištěm, průlezkami, šplhacími provazovými stěnami, zahradním domkem, skluzavkou, kladinkou, altánkem, venkovním skladem hraček, umývárnou a WC, mobilním plastovým nábytkem, slunečníky, lavičkami.

Během posledních let byla dokončena výměna střešní krytiny a podhledů, zateplování stropů na půdách, instalace hromosvodů a okapů, modernizuje se otvírání dveří pomocí audiozařízení a čipů, stavební úpravy kolem budovy MŠ – návoz štěrku, pokládání desek.

Celý areál je oplocen a uzamyká se.

Demografický vývoj: setrvalý, v obci pokračuje výstavba rodinných domů, zaznamenáváme zájem o umístění dětí z okolních vesnic.

Priorita: zachování provozu v obou třídách, přechod dětí z MŠ do místní ZŠ, spolupráce se zřizovatelem, rodiči, místními organizacemi.

Školní vzdělávací program

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu , HRAJEME SI S PŘÍRODOU V POHODĚ A ZDRAVĚ“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Školní jídelna

V posledních letech probíhá modernizace naší školní kuchyně. V letech 2014-2015 byla vybavena myčkou a mycími stoly , V roce 2016 došlo na výměnu spotřebičů kuchyně (sporák, pánev) a pořízení konvektomatu.