Zápiš do MŠ na školní rok 2023/24

Ředitelství Základní školy a mateřské školy v Bezděkově, vyhlašuje v souladu s § 34 zákona č.561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zápis do MŠ Bezděkov pro školní rok

2023/2024,

který proběhne ve čtvrtek 4.5.2023        

od 14:30 do 16:30 hodin v I. třídě MŠ

Zápis se uskuteční za osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce (děti se budou moci seznámit s prostředím MŠ).

Pokud vaše dítě dosáhne do 31.8.2023 věku pěti let, je pro něj od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné. 

U zápisu předloží zákonní zástupci dítěte občanský průkaz, rodný list a  kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Řiďte se aktuálními pokyny k organizaci zápisu zveřejněnými na úřední desce školy (www.zsbezdekov.info, budova ZŠ, budova MŠ – vchodová vrátka,)

Radka Němcová,                                                     Mgr. Marcela Hezoučká,

zást. řed. pro MŠ                                                             ředitelka školy

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.