header image
 
 

O nás

 

Trochu historie i současnosti

Současná příspěvková organizace vznikla sloučením ZŠ a MŠ 1.1.2003, má 2 budovy, 14 zaměstnanců (9 pedagogů a 5 provozních zaměstnanců). Zřizovatelem je Obec Bezděkov.

V areálu ZŠ č.p. 38 se nachází: ZŠ, ŠD, ŠJ – výdejna, venkovní hřiště, školní zahrada a pozemek.

V areálu MŠ č.p. 166 se nachází: MŠ, ŠJ( kuchyně), zahrada s herními prvky, altánem a umělým svahem.

 

Základní škola

Bezděkovská škola má více než dvousetletou tradici. Dříve jednopodlažní budova i její vybavení se měnilo podle počtu žáků, možností obce i výše státního rozpočtu. V r. 1925 bylo přistavěno patro. Po r.1945 měla škola 5 tříd  a navštěvovalo ji 135 žáků. R. 1987/1988 byl posledním školním rokem se 3 třídami a 4 ročníky, v r. 2001/2002 přibyl 5. ročník, od té doby až doposud je výuka organizována ve 2 třídách s 5 ročníky, tz. že v I.tř. se vyučují společně žáci 1.a 2. roč., v II.tř. pak žáci 3.,4. a 5. roč. Při celkovém vyšším počtu žáků je možné vyučovat hlavně Čj, Aj a M samostatně po ročnících.

Považujeme se za školu rodinného typu, s malým kolektivem žáků, ve kterém můžeme praktikovat individuální přístup k žákům, věnovat se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami i nadaným, máme o žácích přehled, s rodiči žáků komunikujeme prakticky denně.

Učebny jsou vybaveny novými nastavitelnými lavicemi, moderními tabulemi, v kmenových učebnách jsou instalovány dataprojektory a interaktivní tabule. Žáci mají k dispozici dostatečný počet počítačů a přístup k internetu. Nechybí ani herní prvky a odpočinkové koutky. Knižní fond žákovské knihovny je průběžně obměňován, žáci mají k dispozici moderní učebnice, nákup nových učebních pomůcek a sportovního vybavení závisí na výši státního rozpočtu a možnostech zřizovatele.

V budově ZŠ proběhla v minulých letech částečná modernizace. V letech 2012-2013 bylo instalováno nové osvětlení,  v roce 2012 proběhla výměna oken a dveří, v roce 2013 byla položena nová střešní krytina. Budova má také nové omítky na WC, nerez umyvadlo a zahradní nábytek , stoly a židle do školní jídelny (výdejna) a do ŠD (2015), a nové  omítky v tělocvičně a na chodbách (2016).

V roce 2017 byla zrealizováno kompletní zateplení budovy včetně odizolování a nové omítky a zastřešení hlavního vchodu. Do učeben a školní družiny byly instalovány rekuperační přístroje.

Pro relaxaci a činnosti v ŠD nebo venovní výuku bude sloužit pergola za budovou školy.

ŠD: na škole pracuje několik kroužků a ŠD, která má pestrou činnost a využívá hřiště u školy, počítačovou učebnu, nejbližší okolí obce.

Nadstandardní aktivity

Tradičními kroužky jsou: výtvarný, sportovní, rozvoj jazyka, rozvoj řeči pro ZŠ i MŠ, práce na PC, hra na flétnu, AJ, NJ. Činnost kroužků využívá škola k výzdobě, prezentaci, přípravě na soutěže a veřejná vystoupení. Vedoucími jsou učitelé ZŠ i MŠ, rodiče i občané Bezděkova.

Soutěže: pokud je to možné, zapojujeme se do různých soutěží: atletický trojboj, SG, plavání, zimní olympiáda, vybíjená, přehazovaná, výtvarná, myslivecká, recitační, matematická, malý záchranář, pěvecká. Dosahujeme velmi pěkných výsledků  především v  umístění jednotlivců. S dopravou žáků na závody nám pomáhají rodiče.

 

Projekty: v r. 2011 jsme se zapojili do projektu EU- OP VK, zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ, pro náš projekt Inovace napříč předměty jsme obdrželi dotaci, kterou jsme využili na dovybavení školy ICT, hlavně novými počítači a interaktivní tabulí, dále na tvorbu DUM( digitálních učebních materiálů pro výuku Aj, Čj, M, VL, Př, Prv), které byly závaznými výstupy tohoto projektu.

Od listopadu 2014 do září 2015 jsme realizovali projekt Kantor ideál z OP VK zaměřený na profesní rozvoj pedagogických pracovníků a nákup dotykových zařízení pro učitele.

Další osvědčené školní akce a projekty: tematické výlety a exkurze, Den Slabikáře, Vzpomínáme na OH, Den s keramikou, Výměna rolí, Myslivecký den, Vynášení Morany, Ovoce do škol, Školní mléko, Zdravé zuby, Masopust, Den lesa, Kraj pro bezpečný internet, dopravní výchova, Halloween, Po stopách CH. H. Spiesse, tematické besídky, Zdraví, příroda a my, Naše zahrádka, práce na školním pozemku, Stezka všestrannosti atd.

Klady: malý kolektiv žáků, ve kterém se může každý prosadit, pro žáky známé prostředí i učitelé, kvalifikovaný pedagogický sbor, výborná spolupráce s rodiči, podpora obce, ochota provozních zaměstnanců, velmi pěkné vybavení, moderní pomůcky. Bezproblémový přechod žáků na 2. st., opakovaně úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na G, velmi pěkné výsledky v celoplošném testování žáků 3. a 5.roč.

Škola, ŠD i ŠJ se nacházejí v jednom areálu. Žáci nemusí nikam přecházet.

Rezervy: venkovní vybavení( průlezky, povrch hřiště),  vnitřní omítky, obklady.

Přání: zúročit náročnou práci učitelek a ostatních zaměstnanců MŠ přechodem dětí do místní ZŠ, zpříjemnit jim školní docházku zajímavou činností i kamarádstvím, připravit žáky na bezproblémový přechod na 2. st. nebo víceleté G, užít si školní léta.

 

Mateřská škola

Běžný typ s celodenním provozem.

Budova MŠ byla postavena v r. 1981, tvoří ji 2 pavilony propojené chodbami, je  plynofikována, součástí je obecní byt. V provozu jsou 2 třídy -  v 1. poschodí a také v přízemí obslužně spojené nadzemní chodbou se školní kuchyní ve 2.pavilonu, kde se připravuje jídlo pro MŠ a ZŠ, kam se dováží obědy autem nebo károu. Třída v přízemí byla znovu zprovozněna od š.r. 2008/09. V budově MŠ že se v roce 2010 uskutečnila výměna světel,  v roce 2012 výměna dveří a oken a v roce 2015 oprava rampy. Během letních prázdnin v roce 2017 byla uskutečněna rekonstrukce soc. zařízení, umýváren, šaten zaměstnanců  včetně obkladů a dlažeb, vodovodních rozvodů a kanalizace.

Obě třídy jsou vybaveny  funkčním nábytkem, herními koutky, dostatečným množstvím hraček a učebních pomůcek. Mají nové lino i koberce, odpovídající počet hygienických zařízení i potřebné provozní zázemí.

Součástí školy je rozsáhlá zahrada vybavená pískovištěm, průlezkami, šplhacími provazovými stěnami, zahradním domkem, skluzavkou, kladinkou, altánkem, venkovním skladem hraček, umývárnou a WC, mobilním plastovým nábytkem, slunečníky, lavičkami.

Celý areál je oplocen a uzamyká se.

 

Demografický vývoj: setrvalý, v obci pokračuje výstavba rodinných domů, zaznamenáváme zájem o umístění dětí z okolních vesnic.

 

Priorita: zachování provozu v obou třídách, přechod dětí z MŠ do místní ZŠ, spolupráce se zřizovatelem, rodiči, místními organizacemi.

 

Školní vzdělávací program

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu,, HRAJEME SI S PŘÍRODOU V POHODĚ A ZDRAVĚ“, který vychází z RVP pro předškolní vzdělávání.

Školní jídelna

V posledních letech probíhá modernizace naší školní kuchyně. V letech 2014-2015 byla vybavena myčkou a mycími stoly , V roce 2016 došlo na výměnu spotřebičů kuchyně (sporák, pánev) a pořízení konvektomatu.

Výdejna v ZŠ byla v roce 2017 vybavena myčkou a moderním oplachovým systémem.